Tillbaka Spader

Starttider

Starttiden är 18:15 alla spelkvällar.


Tävlingstelefon

Tävlingstelefonen är igång från ca tre kvart innan tävlingsstart.
0793-412831
Ring eller SMS:a om du tex är försenad.


Så började det

Under 1940-talet vaknade intresset för bridgespel i Lomma. Det fanns en önskan, att starta en bridgeklubb, vilket dock stupade på lokalfrågan. Genom att Folkets hus välvilligt ställde lokal till förfogande, blev det så småningom möjligt.

Den 11 februari 1948 hölls konstituerande sammanträde på Folkets hus i Lomma med ett antal bridgeintresserade. Kamrer Thore Nilsson utsågs att leda mötet. Församlingen var synnerligen mansdominerad, men något kvinnligt inslag fanns uppenbarligen, då fru Anna Burle, hustru till handlanden Frans Burle, fick äran att justera protokollet. Till ordförande i klubben valdes kamrer Thore Nilsson, men flera andra välkända lommabor ingick i styrelsen, som kommunalkamrer Nils A Svensson, kassör Arvid Larsson, köpman J.M. Jönsson och konditor Assar Thörner.

Flera noterbara beslut fattades på mötet. Klubben skulle inte omedelbart anslutas till Sveriges Bridgeförbund, årsavgiften skulle vara 5 kronor, spelavgiften 50 öre och bridgespel skulle bedrivas en gång per vecka. Efter mötet var tydligen alla deltagarna angelägna att omgående sätta planerna i verket, och därmed startade klubbens första tävling.

Intresset för bridgespel var uppenbarligen stort. Redan första spelåret uppgick medlemsantalet till 63. Antalet spelare per kväll varierade mellan 32 och som mest 44. År 1949 höll klubben en ”sedvanlig” höstfest på Lomma Saltsjöbad föregången av en inbjudningtävling för 10 bord. Efter tävlingen bjöds på supé med småvarmt, öl, kaffe och musik till det facila priset av 7,50. Konditor Thörner erbjöd sig att bekosta glass till efterrätt. Under de kommande åren anordnade klubben inte bara bridgespel, utan även fester för klubbens medlemmar med respektive. Festernas namn varierade, vårfest, påskfest, julfest eller mårtensfest, men stämningen var alltid lika hög. Många roliga minnen berättas ännu från dessa fester.

I slutet av 1950 hade spelintresset vuxit starkt och klubben hade vuxit ur lokalerna på Folkets hus. Några alternativ fanns, men Lomma Saltsjöbad valdes p.g.a. möjligheten att beställa kaffe. Behovet att differentiera spelarna efter deras spelförmåga fanns redan då. Något databeräknat handikapp fanns av naturliga skäl inte, utan man beslöt, att spela i två grupper med upp- och nedflyttning mellan grupperna. Av olika anledningar har klubben tvingats byta spellokal vid flera tillfällen. Det började på Folkets hus, fortsatte till Lomma Saltsjöbad, till Solberga, till Centrumhuset och så till nuvarande spellokalen på Havsblick.

Vid den tid, då klubben startades, var många av medlemmarna i yngre medelåldern och ännu i arbetsför ålder. Det dröjde emellertid många år innan kvinnorna fann vägen dit, och så var sannolikt situationen i de flesta klubbar. Många har passerat förbi i klubbens medlemsregister, och många av dessa har också hunnit gå ur tiden. De finns dock ett antal veteraner, som ännu idag deltar i klubbens verksamhet. Många är också de medlemmar, som lagt ner ett stort, ideellt arbete för klubben och på olika sätt sponsrat dess verksamhet. Det skulle dock föra för långt att räkna upp alla, som under årens lopp hjälpt till att föra klubben vidare.

Lomma, 2011-01-08
Torsten Åkerman

Dokument (klicka):

Upprop till Bridgeintresserade i Lomma 1948

Protokoll från konstituerande möte 1948

Protokoll från första styrelsemötet 1948

Medlemsförteckning 1950

Styrelseprotokoll från 1972, med en evig fråga